Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Stara Wędliniarnia

 

 

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.starawedliniarnia.pl, w szczególności:

a) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

1.2. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.starawedliniarnia.pl.

1.3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, chyba, że treść postanowienia Regulaminu jest skierowana wyłącznie do Konsumentów albo wyłącznie do Przedsiębiorców.

1.4. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego jest dobrowolna, przy czym koniecznym jest jego zaakceptowanie w celu utworzenia Konta oraz w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, jak i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie " Akceptuję regulamin" przy składaniu Zamówienia lub rejestracji Konta.

1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta.

2. Definicje

a) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta.

b) Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny, umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym.

c) Kod rabatowy – kod nadawany przez Sprzedawcę, którego użycie w sklepie internetowym umożliwia otrzymanie rabatu w przypisanej do kodu wysokości.

d) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

e) Konsument – konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Od dnia 1 stycznia 2021 roku jako konsument na gruncie niniejszego regulaminu będzie traktowany również przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38a Ustawa o prawach konsumenta, art. 3855, 5564 
– 5565, 5765 Kodeksu cywilnego.

f) Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym. Zbiór jest dostępny dla zarejestrowanego Usługobiorcy po zalogowaniu.

g) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła albo zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

h) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, wchodząca wraz z innymi Produktami w skład Paczki.

i) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

j) Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta przez Usługobiorcę w Sklepie internetowym Paczka z Rusiborza.

k) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.

l) Sklep internetowy – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Kupującym na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej pod adresem internetowym www.paczkazrusiborza.pl.

m) Sprzedawca; Usługodawca –  Batista sp.zo.o.-sp.k. z siedzibą w Czarnej Sędziszowskiej wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wdział Gospodarczy KRS pod numerem 0000428701 NIP 8181483287, REGON 690665966

n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

o) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego. Na gruncie Regulaminu oraz usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługami elektronicznymi są Konto oraz Formularz Zamówienia.

p) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

r) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

s) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

t) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, składane za pomocą Formularza zamówienia i stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego i zmierzające bezpośrednio do nabycia znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Produktów, ze wskazaniem ich rodzaju i ilości (dot. rodzaju i ilości paczek), w oparciu o ceny obowiązujące w Sklepie internetowym w momencie składania Zamówienia.

3. Sklep internetowy

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.starawedliniarnia.pl prowadzony jest przez Batista sp. z o.o.-sp.k. z siedzibą w Czarnej Sędziszowskiej wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wdział Gospodarczy KRS pod numerem 0000428701 NIP 8181483287, REGON 690665966

Dane kontaktowe Sprzedawcy – adres dla doręczeń:

Masarnia Bukowina
ul. Drużbackiej 6
39-300 Mielec

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerami telefonów +48 508 207 073 oraz +48 17 583 65 87 (opłata jak za połączenie standardowe zgodnie z cennikiem właściwego operatora), a także poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@starawedliniarnia.pl

Kontakt ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

4. Niezbędne wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

a) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików Cookies,
b) posiadanie konta i dostępu do poczty elektronicznej,
c) posiadanie numeru telefonu komórkowego bądź telefonu stacjonarnego.

 

 

§ 2
Usługi elektroniczne

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługi Elektroniczne. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowy o świadczenie w/w Usług elektronicznych.

2. Konto:

2.1 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez nieoznaczony czas.

2.2 Założenie Konta nie jest wymagane do przeglądania zawartości stron internetowych Sklepu.

2.3 Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji w Sklepie internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna, następuje przez wykonanie łącznie dwóch kroków przez Usługobiorcę:

a) wypełnienie Formularza rejestracji, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez podanie danych Usługobiorcy, oznaczonych jako obowiązkowe;

b) kliknięciu pola „Zarejestruj się”;

c) Warunkiem ukończenia Rejestracji jest oświadczenie przez Kupującego, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności;

d) Z Konta Usługobiorca może również korzystać przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie składania Zamówienia oraz utworzeniu hasła – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorcy zostaje założone Konto;

2.4 Usługobiorca zobowiązany jest do nieujawniania loginu i hasła osobom trzecim.

2.5 Założenie przez Usługobiorcę Konta oraz akceptacja Regulaminu oraz zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na przesyłanie przez Usługodawcę aktualnych ofert Sklepu internetowego na adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji.

2.6 Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@starawedlinia.pl lub telefonicznie pod numerem +48 508207073.

 

3. Formularz Zamówienia:

3.1. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Kupującego przycisku „Do koszyka”  na stronie internetowej www.starawedliniarnia.pl. Złożenie Zamówienia następuje po dodaniu do koszyka wypełnieniu Formularza zamówienia oraz dokonaniu płatności. W procesie składania Zamówienia należy kierować się informacjami zamieszczonymi na podstronach Sklepu internetowego.

3.2. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: miejsce dostawy, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.3. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pomocą:

a) poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: sklep@starawedliniarnia.pl;

b) poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą numeru telefonu 508 207 073 oraz 668 101 992;

6. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

7. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług Elektronicznych:

8.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu lub Paczki, która została wskazana w § 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

a) pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@starawedliniarnia.pl;

8.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w treści reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

b) żądania Usługobiorcy;

c) danych kontaktowych składającego reklamację;

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca zaznacza, iż wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 3
Zasady dokonywania zakupów

1. Ogólne zasady dokonywania zakupów

1.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów spożywczych, w tym wędlin, kiełbas oraz wyrobów podrobowych, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.starawedliniarnia.pl.

1.2. Asortyment Sklepu internetowego może podlegać aktualizacji.

1.3. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia oraz inne formy wizualizacji mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości i jakości wędlin, kiełbas oraz wyrobów podrobowych, Sprzedawca zastrzega, iż z uwagi na proces powstawania wędlin – mogą one nieznacznie różnić się. W celu uzyskania dodatkowych informacji Kupujący winien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

1.4. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, zawierające elementy istotne do zawarcia Umowy, takie jak cena, opis, parametry, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

1.5. Wszystkie Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego umieszczone na stronie internetowej sprzedawane są w ustalonych z góry gramaturach.

1.6. Zawartość każdej Paczki obejmuje jedynie Produkty wskazane na stronie internetowej www.starawedliniarnia.pl. Kupujący ma możliwości wyboru poszczególnych składników paczki, ich ilości.

1.7. Zdjęcia Produktów umieszczone w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich Produktów. Mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem w Sklepie internetowym.

1.8. Sklep internetowy przyjmuje Zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.starawedliniarnia.pl, z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie.

1.9. Kupujący może złożyć Zamówienie po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, tj. założyć w nim Konto zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu lub dokonywać zakupów bez Rejestracji.

2.0. W przypadku kupna świeżego mięsa kupujący oznajmia, że zapoznał się z jego datą przydatności do spożycia, preferowaną formą dostawy oraz warunkami transportu mięsa do klienta przez firmy kurierskie. Rekomendowana forma dostawy to Kurier. Nie preferujemy tu wyboru Paczkomatu. 

2.1. Sprzedawca daje 7 dni przydatności do spożycia na mięso licząc od momentu rozbioru półtusz. Sprzedawca wysyła mięso zgodne z terminem przydatności do spożycia. Ostatni dzień przydatności jest także dniem zgodnym z terminem.

2.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do promocji z ograniczeniem ilościowym- tylko jedna sztuka do zamówienia powyżej 150 zł dla jednego klienta tak, aby każdy mógł skorzystać z promocji i by nie dopuścić do sytuacji, gdzie jedna osoba wykupuje cały promocyjny/wyprzedażowy asortyment sklepu. W przypadku złożenia kilku zamówień tylko z asortymentem wyprzedażowym/promocyjnym przez tę samą osobę Sprzedawca zrealizuje tylko jedno (pierwsze) zamówienie klienta. Wszystkie inne zostaną anulowane, a gotówka jaką wpłacił klient zostanie mu zwrócona przelewem do 7 dni na podany numer konta bankowego.

2. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówienia.

2.1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu.

2.2. Kupujący zobowiązany jest do podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych na formularzu Zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.

2.3. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

2.4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia, która to informacja zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

2.5. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 2.4 powyżej zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

2.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.4. Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego.

3. Kupujący może podczas składania zamówienia skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedawcy. Wpisanie kodu podczas składania Zamówienia powoduje naliczenie rabatu w wysokości przypisanej danemu kodowi.

4. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Kupujący nie ma możliwości jego anulowania, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 Regulaminu. Co nie narusza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby prezentowana na stronie internetowej informacja obejmowała Produkty dostępne. W sytuacji braku dostępności poszczególnych Produktów, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie na podany w Zamówieniu numer telefonu. Kupujący podejmie decyzję o dalszej realizacji złożonego przez niego Zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innym terminie lub na pomniejszenie Zamówienia o brakujący Produkt, Zamówienie zostanie anulowane. Dokonana przez Kupującego wpłata zostanie zwrócona.

6. Sprzedawca mając na uwadze komfort Kupującego, jak również bezpieczeństwo przy realizacji Zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia – gdyby się takie pojawiły – będą konsultowane z Kupującym i realizowane za porozumieniem Stron.

§ 4
Sposób, termin i koszt dostawy

1. Dostawa Paczki jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Sprzedawca nie zapewnia Kupującemu możliwości osobistego odbioru Zamówienia ani poszczególnych Produktów wchodzących w jej skład.

3. Produkty są szczelnie zapakowane przez Sprzedawcę i dostarczane do Kupującego w opakowaniu termicznym pozwalającym na utrzymanie temperatury do 8°C oraz chroniącym je przed zepsuciem i wpływem czynników zewnętrznych nie dłużej niż przez 48 godziny od momentu wysłania tj. przerwania ciągu chłodniczego i przekazania kurierowi celem doręczenia.

4. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Aktualne koszty dostawy oraz sposób ich pokrycia dostępne są na stronie internetowej www.starawedliniarnia.pl.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7. Sprzedawca realizuje wysyłki w zakresie dostaw krajowych w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

8. Dostawy do Kupujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki.

9. Z uwzględnieniem postanowień ust. 7 – 8 powyżej dopuszcza się dostawę 2 dni robocze po wybranym dniu dostawy, na co Kupujący wyraża zgodę.

10. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

11. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem dostawy, kurier po ustaleniu indywidualnie z Kupującym może także – jeśli jest to możliwe – podjąć próbę dostarczenia Paczki w ten sam dzień w godzinach późniejszych. Nie ma możliwości odbioru Paczki w inny niż ustalony przy zamówieniu termin lub dzień następny zgodnie z ust. 8 powyżej.

12. W przypadku niedoręczenia Paczki zgodnie z postanowieniami Regulaminu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Paczka wraca do Sprzedającego, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli wybrana została opcja „za pobraniem”. Za przyczynę leżącą po stronie Kupującego uznaje się również wskazanie błędnego adresu dostawy w Zamówieniu.

13. W przypadku niemożności doręczenia Paczki z przyczyn opisanych powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, a w szczególności roszczenia o zapłatę w przypadku wybrania przez Kupującego opcji „za pobraniem” i nie uiszczeniu należności.

14.  W przypadku, gdy dostawa Paczki nie będzie możliwa z powodu niemożności dojazdu pod wskazany w Zamówieniu adres lub niemożliwości dostawy Paczki na skutek przeszkód, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. złe warunki atmosferyczne, wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu adresu dostawy, zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowiązujący w godzinach i dacie realizacji Zamówienia wskazanych przez Kupującego, dostawa odbywać się będzie w trybie przewidzianym regulaminem świadczenia usług firmy kurierskiej (w przypadku wysyłek krajowych: https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

15. Zaleca się, aby Kupujący będący Konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktów (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego) po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół, a także niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy telefonicznie pod numerem telefonu 508 207 073, 668 101 992 lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@starawedliniarnia.pl. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.

16. Kupujący, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu przesyłki i spisania protokołu w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu 508 207 073, 668 101 992 lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@starawedliniarnia.pl.

17. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Paczki lub Produktów objętych Zamówieniem przez Kupującego, a także brak odbioru pod wskazanym przez Kupującego adresem, będzie traktowana jako naruszenie zasad Regulaminu i skutkować będzie powstaniem obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie w przypadku wybrania opcji dostawy „za pobraniem”.

 

Dla klientów, którzy potrzebują towaru “na już” – kurier DHL, DPD lub InPost- dostawa do dwóch dni roboczych.

Klientów którzy mieszkają w Mielcu zapraszam po odbiór do Masarni Bukowina na ulicy Drużbackiej 6.

Zakupy bez thermoboxa- zakupy, które nie potrzebują chłodzenia.

W przypadku zakupu świeżego mięsa rekomendowana opcja dostawy to Kurier.

 

Koszty dostawy:

Kurier przy zakupach do kwoty 120 zł  - 15 zł 

Kurier przy zakupach do kwoty 120 zł za pobraniem - 15 zł

 

 Paczkomat InPost przy zakupach do kwoty 120 zł  - 13 zł

Zakupy na kwotę wyższą, niż wymienione- przesyłka GRATIS!

 

Produkty tzw. suche, które nie potrzebują chłodzenia podczas transportu:

Paczkomat InPost - 13 zł

 

 

 

§ 5
Płatności

1. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu internetowego stanowi cenę brutto (zawiera podatek VAT), wyrażona jest w złotych polskich (zł). O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie będzie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.

2. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonania zmiany ceny. Cena wyświetlona na stronie internetowej www.starawedliniarnia.pl w dniu złożenia Zamówienia jest dla Kupującego wiążąca.

3. Płatność za Zamówienia z dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest jedynie w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, przy czym Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:

3.1. Płatności elektroniczne i płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi serwis Przelewy24 pod adresem ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań Piętro 6, Klatka B Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

3.2. Płatność przy odbiorze.

4. Płatność za Zamówienia z dostawą za granicę realizowana jest jedynie w formie bezgotówkowej, poprzez płatność elektroniczną.

5. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży (paragon/paragon NIP) po złożeniu Zamówienia i najpóźniej w chwili otrzymania płatności.

5.1. Paragon z NIP wystawiany jest do kwoty zamówienia 450 zł.

 

 

§ 7
Prawo odstąpienia od Umowy.
Anulowanie Zamówienia

1. Zakupione produkty będące zawartością Zamówienia stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do spożycia, w związku z czym Kupującemu, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

2. Po złożeniu przez Kupującego prawidłowego Zamówienia, do momentu nadania Zamówienia przez Sprzedawcę do Kupującego, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości anulowania Zamówienia, na przykład drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@starawedliniarnia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 508 207 073 lub 668 101 992. Anulowanie Zamówienia, o którym mowa powyżej, jest możliwe za zgodnym porozumieniem Sprzedawcy i Kupującego. W przypadku porozumienia Sprzedawcy i Kupującego w zakresie anulowania Zamówienia, które zostało już opłacone przez Kupującego poprzez płatność elektroniczną i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy zwrot wartości Zamówienia, pomniejszony o wartość prowizji Przelewy24 w wysokości [•]. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, w terminie 14 dni. Anulowanie Zamówienia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli:

a. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, nabył produkt w cenie wyprzedażowej bądź promocyjnej,

d. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 8
Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty wolne od wad (chyba, że Kupujący nabył je w promocyjnej cenie z zaznaczeniem krótkiego terminu przydatności lub wady produktu).

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Produktów wadliwych na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

3. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy zgłaszać na przykład drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@starawedliniarnia.pl lub pisemnie na adres Masarnia Bukowina, ul. Drużbackiej 6, 39-300 Mielec

4. W składanej reklamacji zaleca się:

4.1. Podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

4.2. Wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji.

4.3. Podanie danych kontaktowych składającego reklamację – co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep internetowy.

– Zalecenia powyższe mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

4.4. Finalnie odesłanie na adres firmy wskazany powyżej oryginału paragonu lub dokumentu potwierdzającego zakup produktów.

5. Reklamacje Produktów powinny być składane przed upływem terminu przydatności Produktów do spożycia.

6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ustosunkować się do reklamacji Kupującego będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie okaże się niemożliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o dodatkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądań Kupującego będącego Konsumentem w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

8. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony ze Sprzedawcą.

9. Produkty, które zostały zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają reklamacji.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

3. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm).

4. Konsument uprawniony jest również do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm).

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10
Dane osobowe

1. Administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe podawane są przez Kupujących przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, a także przy rejestracji Konta.

3. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego gromadzone i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie lub realizację Zamówienia.

5. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu związanym z wykonaniem Umowy.

6. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Szersze informacje odnośnie celów i zasad przetwarzania danych oraz praw podmiotów danych znajdują się w polityce prywatności Sklepu internetowego znajdującej się na stronie www.paczkazrusiborza.pl.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Zmiana Regulaminu

4.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, jak i zmian w funkcjonowaniu Sklepu internetowego niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych umów sprzedaży.

4.2 W przypadku Kupujących posiadających Konto w Sklepie internetowym, informacja o zmianie Regulaminu dokonana zostanie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy Rejestracji. Kupujący może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie Sprzedawcy, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca usunie Konto i poinformuje Kupującego o tym fakcie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl